Home

Suvannaphumi Data Center

ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ หรือศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ

ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิคืออะไร?

ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิเป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลด้านวัฒนธรรม หลักฐานโบราณคดี และเอกสารหายากภายใต้กรอบความคิดเดียวกันในพื้นที่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเน้นประเด็นความหมายของวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยท้องถิ่น เจ้าของภาษา อาทิ ภาษาเมียนมา ภาษาเขมร ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย เพื่อนำผลที่ได้ไปประมวลภาพรวมการรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ ผ่านมิติการศึกษาจากท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบโมบาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

Highlight

ศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ ทำอะไรบ้าง?

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

กิจกรรมเยาวชนในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิดและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

กิจกรรมเยาวชน

กิจกรรมเยาวชนในประเทศกัมพูชา

ศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ ร่วมกับคณะนักวิจัยราชอาณาจักรกัมพูชา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโบราณคดีเบื้องต้นแก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยการจัดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้วิชาโบราณคดีภาคสนาม อาทิ กล้องระดับ เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำโบราณที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยสหวิทยาการฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำโบราณที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยได้รับความร่วมมือจากอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดน้ำที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมแก่บุคคลากรในท้องถิ่นและเยาวชน

คลังหนังสือออนไลน์โดยศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ | E-Book

คลังหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะในรูปแบบออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ

Geo-Spatial Digital Archive Project (GDAP)

The objective of the system is to produce a demonstration system of online geo-spatial data service that user can search and access the data through various methods: text search, geo-location search, and meta-data search. The applications of the data will be for any studies that can utilize these data sets.

คลังพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ในประเทศไทยโดยศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิ | E-Museum

ศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิได้ทำการรวบรวมข้อมูลโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แผ่นหินสลักภาพพระพุทธรูปนาคปรก

แผ่นหินสลักภาพพระพุทธรูปนาคปรก

จาก วัดประดู่ทรงธรรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ (๑,๑๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้ว)
เศียรพระพุทธรูป

เศียรพระพุทธรูป

ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐
พระคเณศ

พระคเณศ

ประติมากรรมปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรม ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ (๘๐๐ ปีมาแล้ว) พบที่โบราณสถานเนินทางพระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เศียรยักษ์

เศียรยักษ์

ส่วนพักตร์ทำด้วยดินเผา เศียรเป็นปูนปั้น ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) พบที่วัดช้างรอบ จังหวัดกำแพงเพชร
พระศิวะห้าเศียร (พระสทาศิวะ)

พระศิวะห้าเศียร (พระสทาศิวะ)

พบที่ วัดหน้าพระเมรุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ (๔๐๐-๕๐๐ ปีมาแล้ว)
ประติมากรรมนูนสูงสตรีสูงศักดิ์และนางกำนัล

ประติมากรรมนูนสูงสตรีสูงศักดิ์และนางกำนัล

พบที่เมืองโบราณคูบัว อำเภอเมืองราชำบุรี จังหวัดราชบุรี ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ (๑,๓๐๐-๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว)